Hero image
Det behövs stöd för att återfå en privatekonomi i balans.

Satsa mer på rådgivning

Den som hamnat i överskuldsättning behöver stöd för att få en privatekonomi i balans. Det är kommunernas uppgift att erbjuda budget- och skuldrådgivning men granskningar visar att resurser inte fördelas efter behov.

Lowell arbetar för att skapa en trygg kreditmarknad för alla. En sund kreditmarknad ger möjlighet för människor att växa och skyddar samtidigt individer från att ta på sig för stora skulder. Nya betallösningar och digitalisering har inneburit att det aldrig har varit så enkelt att låna pengar och handla som idag. Men tillgängligheten har också inneburit att allt fler har problem att betala av sina skulder.

- Tre av tio vuxna i Sverige uppger att de har svårt att klara sina utgifter.
- Nästan 400 000 personer har skulder hos Kronofogden.
- Det samlade skuldberget hos Kronofogden är större än någonsin (94 miljarder).
- Skulderna hos inkasso har nästan fördubblats på tio år.

Att människor med skuldproblem inte får hjälp i tid gör att problemen förvärras. Kommunernas budget- och skuldrådgivning behövs därför mer än någonsin idag. Det är en lagstadgad skyldighet som innebär att kommuner ska erbjuda skuldsatta personer ekonomisk rådgivning. Det kan vara hjälp att planera sin ekonomi, hantera sina skulder, kontakta fordringsägare och ansöka om skuldsanering. Men tiden som kommunerna lägger på budgetoch skuldrådgivning varierar stort.

Enligt Konsumentverkets årliga granskning ger kommuner som har hög andel skuldsatta invånare mindre rådgivningstid. Tiden varierar mellan allt från sju minuter till nästan sju timmar per skuldsatt invånare. Kommunerna anpassar alltså inte resurserna för budget- och skuldrådgivning efter behovet och antalet skuldsatta.

Under 2020 ansökte nästan 30 000 personer om skuldsanering hos Kronofogden, en ökning med 38 procent jämfört med året innan. Av dessa ansökningar var det endast i en dryg tredjedel av fallen som en budget- och skuldrådgivare hade varit delaktig. I takt med att ansökningarna ökar, har andelen som beviljas skuldsanering dessutom minskat. Enligt Kronofogden är en anledning att många som ansöker inte är tillräckligt förberedda – vilket i flera av fallen hade kunnat åtgärdas med hjälp av en budget- och skuldrådgivare. Och personer som inte beviljas eller inte vill ha skuldsanering kan i stället få hjälp med att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägare och hjälp att räkna fram realistiska betalningsförslag.Det stöd som ges av den kommunala budget- och skuldrådgivningen är många gånger avgörande för den enskilde och dennes familj. Kronofogdens undersökningar visar att många som lever med överskuldsättning blir, eller riskerar att bli, sjuka. För vissa personer hjälper det inte heller särskilt mycket att beviljas skuldsanering, utan personens hälsa är påverkad i sådan grad att personen inte kan komma tillbaka till ett normalt liv även om skulderna skrivs av.

Kronofogdens undersökningar visar dessutom att överskuldsättningen kostar samhället 30–50 miljarder kronor per år och att stödet fungerar har därför stor betydelse för oss alla. Det är viktigt att både arbeta förebyggande, att ge stöd till personer innan de hamnar i en situation med överskuldsättning, och att det finns ett fungerande stöd när överskuldsättning är ett faktum och personer inte längre själva har förmåga att ta sig ur sina problem. För att det ska vara möjligt måste det satsas resurser på den kommunala budget- och skuldrådgivningen, med särskilt fokus på kommuner med hög andel skuldsatta.

- Konsumentverkets kartläggning visar att kommuner inte anpassar resurserna till budget- och skuldrådgivningen utifrån antalet skuldsatta.

- Kommuner som har hög andel skuldsatta invånare ger mindre rådgivningstid.

- Andelen som beviljas skuldsanering hos Kronofogden minskar, pga bristande kunskap om hur man gör. 

- Tillför mer pengar till kommunernas rådgivning, med särskilt fokus på kommuner med hög andel skuldsatta.


Källor

Konsumentverket. ”Konsument på kredit”. 2021.

Konsumentverket. ”Läget i landet, budget- och skuldrådgivning”. 2021.

Kronofogden. ”Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser.” 2008.

Kronofogden. ”Dramatisk ökning av unga som vill ha hjälp med skulder”. Pressmeddelande 18 februari 2021.

Kronofogden. ”Tre av tio har svårt att klara sina utgifter”. Pressmeddelande 10 mars 2021.

Kronofogden. ”Rekordmånga vill ha skuldsanering”. Pressmeddelande 14 september 2021.

Kronofogden. ”Historiskt få skuldsatta – men rekordstort skuldberg”. Pressmeddelande 24 januari 2022.