Kreditrisker – går det att undvika?

Som företagare vore det smidigt att kunna se in i framtiden. I synnerhet vid försäljning av produkter eller tjänster på avbetalning och faktura, eller när man beviljar konsumentkrediter. För om man kan förutse sina kunders betalningsbeteende minskar ju det ekonomiska risktagandet väsentligt. Det går faktiskt att få en träffsäker prognos om hur ens kunder kommer att agera i framtiden med hjälp av den omfattande data som finns idag, skräddarsydda riskanalyser och kreditexpertis.

Hur gör man för att förutse sina kunders betalningsmönster?

– Traditionellt sett har företag försökt analysera sina kunders betalningsvilja och betalningsförmåga genom att titta på tidigare inkomna betalningar eller genom att fråga kunden om man får göra en kreditkontroll. Problemet med att enbart analysera sitt eget underlag är att mängden data oftast inte är tillräckligt stor för att slutsatserna ska bli korrekta och framförallt aktuella, säger Sami Peräsaari, Lowells kredithanteringsexpert.

– Om det enda man man vet om kundens betalningsbeteende är baserat på företagets egen fakturahistorik blir bilden väldigt begränsad. För helt nya kunder finns det heller inte någon historisk data att titta på. Naturligtvis kan risker begränsas genom att granska kreditinformation med kundens samtycke, men betalningsanmärkningar skapas ofta med en försening på flera månader, fortsätter Peräsaari.

För att på djupet förstå sina kunders betalningsvanor och därmed minska sina kreditrisker behöver man alltså ha tillräckligt mycket relevant och korrekt data för att den ska spegla verkligheten. Denna behöver man kombinera med försäljningsstatistik och befintlig kunddata. Dessutom behövs expertis inom statistik och analys för att kunna tolka datan, samt en förståelse för marknaden och omvärlden för att slutsatserna ska bli riktiga.

Enbart data är inte värdefullt, men i kombination med befintlig försäljnings- och kunddata så erhålls verkligen användbar information, säger Peräsaari.

Djuplodande insikter och träffsäkra prognoser kring betalningsvanor

Lowell Portfolio Risk Analysis är en unik upplysningstjänst för kreditgivare som vill ligga steget före. Analysen kombinerar omfattande inkassostatistik, olika kundtypers betalningsbeteenden och företagets egen kunddata samt kreditportfölj. Upplysningstjänsten har fokus på träffsäkra risk- och betalningsprognoser vilket gör att du som kreditgivare kan känna dig trygg i att du alltid ligger steget före och därmed har möjlighet att initiera förebyggande åtgärder innan företaget drabbas av en kreditförlust. Upplysningstjänsten kan användas för att bättre förutsäga olika konsumenters beteende och för att förstå branschernas specificitet. Statistiken visar exempelvis en tydlig koppling mellan ekonomisk återhämtning och betalningsanmärkningar.

- Betalningsstatistik kan även användas för att bedöma hur en viss kundgrupp återbetalar sina lån eller vilka typer av lån och krediter som är värda att erbjuda i sin egen bransch, säger Sami Peräsaari, Lowells kredithanteringsexpert.

Tillväxt genom kreditinsikt och riskanalys

Lowell Portfolio Risk Analysis är dessutom till stor hjälp för att utveckla en mer anpassad policy för kredit, för att planera marknadsföring – och till och med för att driva produktutveckling. Om analysen visar att en grupp kunder som köper vissa produkter har svårt att återbetala sin kredit kan beviljandet av kredit till kundgruppen anpassas.

Upplysningstjänsten kan även användas för att hitta de kunder som har en bra betalningshistorik och intensifiera marknadsföring riktad till dem – eller helt enkelt bevilja mer kredit. I en ständigt föränderlig ekonomi ger en träffsäker analys en bättre förståelse för betalningsbeteenden, vilket hjälper dig som kreditgivare att agera snabbare vid förändringar.

Genom att utnyttja data och statistik samt få en bred förståelse för kundernas betalningsvanor kan företag undvika kreditförluster och kostnader förknippade med det, för att istället fokusera på att skapa tillväxt genom att prioritera rätt kunder.

- Det är viktigt för varje företag att tänka på fördelarna med utökade analyser av betalningsbeteenden, sammanfattar Peräsaari.