nov. 20, 2018

Ett av fyra hushåll har för små marginaler för oplanerade utgifter

Ett av fyra hushåll har så små marginaler för oförutsedda utgifter att 15 000 kronor är svårt att hantera. För drygt ett av tio hushåll går gränsen redan vid 5 000 kronor. Det visar Lowells undersökning Betalningsindikatorn, som genomfördes i november tillsammans med undersökningsföretaget Demoskop.
caption

 

Lowells senaste Betalningsindikator visar att marginalerna hos svenska hushåll för att hantera plötsliga utgifter i många fall är små. Var fjärde hushåll, (22 %) har svårt att hantera 15 000 kronor och för 12 procent går gränsen redan vid 5 000 kronor.

– Att var fjärde hushåll har så små marginaler är oroande, särskilt eftersom vi nu är inne i en högkonjunktur med låg arbetslöshet. I en kommande recession blir utsattheten än större inom dessa grupper. Vi ser dessutom en tendens i Betalningsindikatorn att de med svag ekonomi, har fått mindre marginaler vilket är en oroande utveckling, säger Erika Rönnquist Hoh, vd Lowell Sverige.

Små marginaler i de äldre grupperna

Sämst beredskap finns hos personer i åldrarna 55–64 år, där så många som var femte hushåll (21 %) skulle ha mycket svårt, eller helt omöjligt att hantera en oförutsedd utgift på 30 000 kronor. Det är en försämring jämfört med föregående år med sex procentenheter. Samtidigt ser vi att den upplevda privatekonomiska tryggheten inom samma åldersgrupp sjunkit med tre procentenheter sedan tredje kvartalet 2017. Störst är den ökade otryggheten bland separerade och änkor.

– Att den upplevda tryggheten i ekonomin går ner bland äldre är en oroväckande utveckling, särskilt som vi kan se att även oron för kommunens ekonomi är stor i den här gruppen. Det kan gå hand i hand med förändrade behov inför att bli äldre, då man i högre grad behöver stöd från det offentliga för en bra välfärd, säger Erika Rönnquist Hoh.

Ökad oro för kommunens ekonomi

Samtidigt som den privatekonomiska tryggheten i åldrarna 55–64 år sjunker så finns en stor andel som känner stor oro över kommunens ekonomi. Hela 42 procent uppger sig vara ganska eller mycket oroliga över kommunens framtida ekonomi, samtidigt som nästintill varannan (47 procent) upplever oro för Sveriges framtida ekonomi.

Tabell 1: Betalningsförmågan för oförutsedd utgift

 

Betalningsförmåga Q3
     
       
Anta att ditt hushåll skulle få oförutsedda utgifter på följande belopp som måste betalas inom en månad. Hur lätt eller svårt skulle det vara för dig/er att hantera en sådan utgift
 
Andel i procent som anger det vara ganska svårt/mycket svårt/helt omöjligt


Q3 2018


Q3 2017
 
30 000 kr
15 000 kr
5000 kr
30 000 kr
15 000 kr
5000 kr
Samtliga
32%
23%
12%
32%
24%
13%
35-54 år
32%
23%
12%
33%
21%
13%
55-64 år
29%
24%
14%
28%
22%
13%
65+ år
24%
16%
8%
20%
14%
7%

Tabell 2: Oro för Sveriges och kommunens ekonomi

 

Betalningsförmåga Q3
     
       
Hur orolig är du för…?
 
 


Q3 2018


Q3 2017
Ålder 55–64
Sveriges framtida ekonomi
Din kommuns framtida ekonomi
Din egen framtida ekonomi
Sveriges framtida ekonomi
Din kommuns framtida ekonomi
Din egen framtida ekonomi
             
Mycket/ganska orolig
47%
42%
33%
45%
36%
34%
Inte särskilt/inte alls orolig
52%
58%
66%
55%
63%
66%

 

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av analysföretaget Demoskop under oktober 2018. Resultaten baserar sig på Lowells kvartalsvisa undersökning Betalningsindikatorn som etablerades i september 2017. Samtliga mätningar baserar sig på 1 500 intervjuer och genomförs inom ramen för en slumpmässigt rekryterad internetpanel. Betalningsindikatorn täcker frågor som betalningsförmåga, den upplevda ekonomiska tryggheten och konsumtionsbeteende hos svenska hushåll.

;