För dig som är leverantör eller samarbetspartner till oss

För dig som är leverantör eller samarbetspartner till oss

Vi behandlar personuppgifter om dig som är anställd hos våra presumtiva eller befintliga klienter och leverantörer för det övergripande ändamålet att ingå, administrera eller fullgöra ett avtal med din arbetsgivare. Läs mer nedan.

Allmänt

Lowell Sverige AB är ett ledande företag inom kredithanteringstjänster.  Vi erbjuder såväl stora multinationella företag som små och medelstora företag helhetslösningar inom våra kompetensområden. Våra företagstjänster omfattar allt från betaltjänster, fakturering, inkassotjänster till köp av osäkra fordringar och omfattande analystjänster.

Vi behandlar personuppgifter om dig som är anställd hos våra presumtiva eller befintliga klienter och leverantörer för det övergripande ändamålet att ingå, administrera eller fullgöra ett avtal med din arbetsgivare.

Rättslig grund

Lowell har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter om dig som anställd hos våra presumtiva kunder, kunder och leverantörer i syfte att ingå, administrera eller fullgöra en avtalsrelation med din arbetsgivare. Intresset består av att sådan behandling är nödvändig för att kunna bedriva vår verksamhet.

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar sådana uppgifter om dig som vi bedömer nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Typiskt sett behöver vi exempelvis ditt namn och dina arbetsrelaterade kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress för att kunna säkerställa din identitet och kommunicera med dig. Informationen vi använder hämtas huvudsakligen från dig själv eller din arbetsgivare. Vi behandlar som huvudregel inte särskilda kategorier av personuppgifter beträffande anställda hos presumtiva kunder, kunder eller leverantörer.

Mottagare av personuppgifter

De uppgifter om dig som vi behandlar kan delas mellan olika bolag inom Lowell-koncernen och med olika typer av leverantörer som underlättar eller tillhandahåller delar av våra tjänster, exempelvis företag som tillhandahåller olika utskrifts- och meddelandetjänster. I de fall dina personuppgifter lämnas ut till leverantörer görs detta med stöd av personuppgiftsbiträdesavtal eller om Lowell har rättslig skyldighet att göra så.

Överlämnande av personuppgifter till ett annat land

Vi överför som huvudregel inte dina personuppgifter till länder utanför EES. Om det i enstaka fall ändå skulle ske, görs det inte utan att först kontrollera skyddsnivån för dina personuppgifter.

EU kommissionen har gjort en bedömning av vilka länder utanför EES som anses ha tillräcklig skyddsnivå för att det ska vara tillåtet att överföra personuppgifter till ett sådant land.  I Europeiska unionens officiella tidning finns en förteckning över godkända länder.  Om det skulle bli aktuellt att lämna ut dina personuppgifter till ett land utanför EES som inte finns upptaget i förteckningen, kontrollerar vi att tillräckliga skyddsåtgärder finns för att dina personuppgifter ska vara skyddade. Sådan kontroll innefattar bland annat kontroll att lagstadgade rättigheter finns, att effektiva rättsmedel för dig finns i landet, om det finns standardiserade dataskyddsbestämmelser och eventuellt uppförandekod (god inkassosed).

Lagringsperiod

Vi behåller dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla det ändamål som vi ursprungligen mottog dem för. Detta innebär att vi kommer radera dina uppgifter från våra system när ändamålet är uppfyllt eller av annan anledning inte längre relevant; exempelvis om du byter arbetsgivare.

Dina rättigheter

Som personuppgiftsansvarig är Lowell skyldig att beakta dina rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter. Nedan ges en förklaring till vad dessa är och vad de innebär.

Rätt till tillgång

Vad innebär den?
Som registrerad har du rätt att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter, exempelvis:

  • Varför vi behandlar dina personuppgifter
  • Vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar
  • Vilka vi lämnar ut dina personuppgifter till
  • Hur länge vi lagrar dina personuppgifter eller kriterierna vi använder för att bestämma denna period
  • Vilka rättigheter du har
  • Varifrån vi mottagit dina personuppgifter
  • Om behandlingen inkluderar automatiserat beslutsfattande eller profilering.
  • Om dina personuppgifter har överlämnats till ett land utanför EES, och hur vi i så fall säkerställer skyddet av dina personuppgifter.

All information ovan är tillgänglig i denna text. Du kan också begära en kostnadsfri kopia av de personuppgifter vi behandlar som rör dig. För ytterligare kopior utgår en administrativ avgift.

Rätten till rättelse

Vad innebär den?
Det är viktigt att vi har rätt information och vi uppmanar dig därför att meddela oss om några av dina personuppgifter är felaktiga, exempelvis för att du bytt namn, kontaktuppgifter eller avslutat din anställning hos vårt klient- eller leverantörsbolag. Du har även rätt att komplettera med personuppgifter som eventuellt saknas och som är relevanta i sammanhanget.


Rätten till radering

Vad innebär den?
Om vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära att vi raderar den felaktiga informationen.


Rätt till begränsning

Vad innebär den?
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de endast behandlas för vissa avgränsade syften.

Om du exempelvis anser att de uppgifter Lowell har om dig är felaktiga och begär rättelse kan du också begära att behandlingen begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. Detsamma gäller om du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara dina rättsliga anspråk. Du kan då begära att behandlingen begränsas genom att uppgifterna exempelvis inte skall raderas.


Rätt att göra invändningar

Vad innebär den?
Om du anser att vi inte har rätt att behandla dina kan du invända mot vår behandling. I sådana fall kan vi endast fortsätta behandlingen om vi kan uppvisa övertygande och berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Vi kan emellertid alltid behandla dina personuppgifter om det krävs för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

 

Rätt till dataportabilitet

Vad innebär den?
Du har rätt att få dina personuppgifter, som du lämnat till oss för behandling baserat på samtycke eller för att fullgöra ett avtal, skickade till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att begära överföring av denna information till annan personuppgiftsansvarig.


Återkallelse av samtycke

Vad innebär den?
Som huvudregel baserar vi inte vår behandling av dina personuppgifter på samtycke. Om du däremot har samtyckt till vissa aktiviteter i behandlingen har du givetvis också rätt att återkalla samtycket. Vi kommer då att upphöra med behandlingen och radera de personuppgifter som omfattas av samtycket.

 

Rätt att framföra klagomål till Datainspektionen

Vad innebär den?
Om du har några klagomål avseende Lowells behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen. Vänligen se www.datainspektionen.se för mer information om hur du går till väga.

 

Kontaktuppgifter

För mer information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Lowells Dataskyddsombud direkt:

Lowell Sverige AB (556209-5363)
Fabriksgatan 11
412 93 Göteborg
031-733 32 30 
dpo.se@Lowell.com