För dig som är leverantör eller samarbetspartner till oss

För dig som är leverantör eller samarbetspartner till oss

Vi behandlar personuppgifter om dig som är anställd hos våra presumtiva eller befintliga klienter och leverantörer för det övergripande ändamålet att ingå, administrera eller fullgöra ett avtal med din arbetsgivare. Läs mer nedan.

Allmänt

Lowell Sverige AB är ett ledande företag inom kredithanteringstjänster.  Vi erbjuder såväl stora multinationella företag som små och medelstora företag helhetslösningar inom våra kompetensområden. Våra företagstjänster omfattar allt från betaltjänster, fakturering, inkassotjänster till köp av osäkra fordringar och omfattande analystjänster.

Vi behandlar personuppgifter om dig som är anställd hos våra presumtiva eller befintliga klienter och leverantörer för det övergripande ändamålet att ingå, administrera eller fullgöra ett avtal med din arbetsgivare.

Rättslig grund

Lowell har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter om dig som anställd hos våra presumtiva kunder, kunder och leverantörer i syfte att ingå, administrera eller fullgöra en avtalsrelation med din arbetsgivare. Intresset består av att sådan behandling är nödvändig för att kunna bedriva vår verksamhet.

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar sådana uppgifter om dig som vi bedömer nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Typiskt sett behöver vi exempelvis ditt namn och dina arbetsrelaterade kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress för att kunna säkerställa din identitet och kommunicera med dig. Informationen vi använder hämtas huvudsakligen från dig själv eller din arbetsgivare. 

Mottagare av personuppgifter

De uppgifter om dig som vi behandlar kan delas mellan olika bolag inom Lowell-koncernen och med olika typer av leverantörer som underlättar eller tillhandahåller delar av våra tjänster, exempelvis företag som tillhandahåller olika utskrifts- och meddelandetjänster.

Vidare kan personuppgifter komma att lämnas ut till klienter, investerare och deras rådgivare t.ex. för revisioner och förhandlingar eller till andra så kallade tredje parter och deras rådgivare t.ex. i syfte att förhandla och slutföra en fusion, överlåtelse eller försäljning.

I de fall dina personuppgifter lämnas ut till leverantörer görs detta med stöd av personuppgiftsbiträdesavtal eller om Lowell har rättslig skyldighet att lämna ut personuppgifterna.

Överlämnande av personuppgifter till ett annat land

Som huvudregel behandlar vi dina personuppgifter inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I vissa fall kan vi överföra dina personuppgifter utanför EES. Vissa tredjepartsleverantörer som vi använder, som kan ha tillgång till personuppgifter i samband med tillhandahållandet av deras tjänster, kan vara belägna utanför EES, såsom Storbritannien eller USA. Sådana​dataöverföringar kan endast ske om EU-kommissionen har beslutat att landet i fråga har en adekvat nivå av dataskydd, lämpliga skyddsåtgärder för behandling av personuppgifter, såsom standardavtalsklausuler (EU-modellklausuler) eller Bindande företagsregler (BCR) är på plats, eller det är fråga om undantag i speciella situationer som att fullgöra ett avtal.

Lagringsperiod

Vi behåller dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla det ändamål som vi ursprungligen mottog dem för. Detta innebär att vi kommer radera dina uppgifter från våra system när ändamålet är uppfyllt eller av annan anledning inte längre relevant; exempelvis om du byter arbetsgivare.

Dina rättigheter

Som personuppgiftsansvarig är Lowell skyldig att beakta dina rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter. Nedan ges en förklaring till vad dessa är och vad de innebär.

Rätt till tillgång

Vad innebär den?
Du har rätt att få information om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall få tillgång till personuppgifterna och information enligt nedan.

  • Varför vi behandlar dina personuppgifter
  • Vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar
  • Vilka vi lämnar ut dina personuppgifter till
  • Hur länge vi lagrar dina personuppgifter eller kriterierna vi använder för att bestämma denna period
  • Vilka rättigheter du har
  • Varifrån vi mottagit dina personuppgifter
  • Om behandlingen inkluderar automatiserat beslutsfattande eller profilering.
  • Om dina personuppgifter har överlämnats till ett land utanför EES, och hur vi i så fall säkerställer skyddet av dina personuppgifter.

Rätten till rättelse

Vad innebär den?
Det är viktigt att vi har rätt information och vi uppmanar dig därför att meddela oss om några av dina personuppgifter är felaktiga, exempelvis för att du bytt namn, kontaktuppgifter eller avslutat din anställning hos vårt klient- eller leverantörsbolag. Du har även rätt att komplettera med personuppgifter som eventuellt saknas och som är relevanta i sammanhanget.


Rätten till radering

Vad innebär den?
Om vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära att vi raderar den felaktiga informationen.


Rätt till begränsning

Vad innebär den?
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de endast behandlas för vissa avgränsade syften.

Om du exempelvis anser att de uppgifter Lowell har om dig är felaktiga och begär rättelse kan du också begära att behandlingen begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. Detsamma gäller om du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara dina rättsliga anspråk. Du kan då begära att behandlingen begränsas genom att uppgifterna exempelvis inte skall raderas.


Rätt att göra invändningar

Vad innebär den?
Om du anser att vi inte har rätt att behandla dina kan du invända mot vår behandling. 

Rätt att framföra klagomål till Integritetskyddsmyndigheten

Vad innebär den?

Om du har synpunkter på hur Lowell behandlar dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetskyddsmyndigheten. Deras uppgift är att övervaka att reglerna för skydd av personuppgifter efterföljs. Du når Integritetskyddsmyndigheten på 08-657 61 00 eller imy@imy.se

 

Kontaktuppgifter

För mer information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Lowells Dataskyddsombud:

Mail: dpo.sverige@lowell.com 

Postadress:
Lowell Sverige AB 
412 93 Göteborg

;