Användning av personuppgifter vid marknadsföring

Användning av personuppgifter vid marknadsföring

Lowell skickar ut information om sina tjänster och annan information som har med vår verksamhet att göra. Här kan du läsa hur vi behandlar personuppgifter vid marknadsföring samt vilka rättigheter du som mottagare har.

Utskick från Lowell är framförallt riktade till företag och personal vid sådana företag som är intresserade av eller redan använder Lowells tjänster. Nedan text riktar sig till dig som lämnat uppgifter till Lowell så att vi kan hålla dig informerad om våra tjänster och erbjudanden. Här nedanför förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in om dig, hur dessa används och vilka rättigheter du har. Ta därför god tid på dig att läsa igenom hela dokumentet.

Lowell har infört tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras med hög säkerhet och för att säkerställa din integritet, i enlighet med vad som anges i det här dokumentet, svensk lagstiftning och EU:s dataskyddförordning (även kallad GDPR).

 

Ändamål och laglig grund för att använda personuppgifter

De personuppgifter Lowell behandlar används för följande ändamål:

 • För att kunna kontakta dig och berätta om våra tjänster
 • För att bjuda in dig till träffar och seminarium 

Lowell behandlar bara personuppgifter om det finns en laglig grund för behandlingen. Grunden för behandlingen är att du lämnat samtycke till behandlingen. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att kontakta Lowell via e-post till marknad.se@lowell.com eller genom att välja att återkalla samtycket genom att klicka på en länk för detta i något av våra elektroniska utskick.

Insamling och kategorier av personuppgifter

Lowell samlar in personuppgifter direkt från dig genom att du lämnar information till Lowell, till exempel via webbformulär, e-post eller telefon.

De kategorier av personuppgifter som Lowell samlar in och behandlar är:

 • Information om dig (t.ex. namn och vilket företag du jobbar på)
 • Kontaktuppgifter till dig (t.ex. adress, telefonnummer, e-post-adress)
 • Eventuella allergier om du angivit det när du anmäler dig till seminarium.

Mottagare av personuppgifter

Personuppgifter kan i vissa fall överföras till eller delas med företag eller myndigheter. När personuppgifter överförs till annan än Lowell sker behandlingen av personuppgifter med hög säkerhet och enligt gällande lagstiftning. 

Lowell kommer inte sälja eller på annat sätt överföra dina personuppgifter till företag eller myndighet i annat fall än när så anges i den här integritetspolicyn eller om det krävs enligt gällande lagstiftning.

 •  Bolag i samma koncern som Lowell

Vid sådana tillfällen fortsätter personuppgifterna att behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

 • Leverantörer

I syfte att kunna genomföra utskick till dig använder sig Lowell av olika leverantörer. Vid sådana tillfällen fortsätter personuppgifterna att behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Dessa leverantörer blir då personuppgiftsbiträden till Lowell.

Överföring av personuppgifter till andra länder

Som huvudregel behandlar vi dina personuppgifter inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I vissa fall kan vi överföra dina personuppgifter utanför EES. Vissa tredjepartsleverantörer som vi använder, som kan ha tillgång till personuppgifter i samband med tillhandahållandet av deras tjänster, kan vara belägna utanför EES, såsom Storbritannien eller USA. Ovan nämnda dataöverföringar kan endast ske om EU-kommissionen har beslutat att landet i fråga har en adekvat nivå av dataskydd, lämpliga skyddsåtgärder för behandling av personuppgifter, såsom standardavtalsklausuler (EU-modellklausuler) eller Bindande företagsregler (BCR) är på plats, eller det är fråga om undantag i speciella situationer som att fullgöra ett avtal eller om det finns ett samtycke från den registrerade.

Tidsperiod för behandling av personuppgifter

Utgångspunkten är att Lowell sparar information så länge det behövs för de ändamål som uppgifterna behandlas för. Lowell raderar eller anonymiserar personuppgifter när Lowell inte längre behöver uppgifterna för ändamålen. Lowell behandlar dina personuppgifter till dess du återtar samtycket alternativt det skulle visa sig att informationen inte längre är aktuell.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter i förhållande till Lowell när vi behandlar dina personuppgifter. Nedan förklaras vilka rättigheter du har.

                                        
Rätt till tillgång

Vad betyder det?
Som registrerad har du rätt att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter, exempelvis:

 • Varför vi behandlar dina personuppgifter
 • Vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar
 • Vilka vi lämnar ut dina personuppgifter till
 • Hur länge vi lagrar dina personuppgifter eller kriterierna vi använder för att bestämma denna period
 • Vilka rättigheter du har
 • Varifrån vi mottagit dina personuppgifter
 • Om behandlingen inkluderar automatiserat beslutsfattande eller profilering.
 • Om dina personuppgifter har överlämnats till ett land utanför EES, och hur vi i så fall säkerställer skyddet av dina personuppgifter.

All information ovan är tillgänglig i denna integritetspolicy. Du kan också begära en kostnadsfri kopia av de personuppgifter vi behandlar som rör dig. För ytterligare kopior utgår en administrativ avgift.


Rätten till rättelse

Vad betyder det?
Det är viktigt att vi har rätt information och vi uppmanar dig därför att meddela oss om några av dina personuppgifter är felaktiga, exempelvis för att du bytt namn eller har flyttat. Du har även rätt att komplettera med personuppgifter som eventuellt saknas och som är relevanta för handläggningen av ditt ärende.


Rätten till radering

Vad betyder det?
Om vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära att vi raderar den felaktiga informationen.


Rätt till begränsning

Vad betyder det?
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de endast behandlas för vissa avgränsade syften.

Om du exempelvis anser att de uppgifter Lowell har om dig är felaktiga och begär rättelse kan du också begära att behandlingen begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. Detsamma gäller om du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara dina rättsliga anspråk. Du kan då begära att behandlingen begränsas genom att uppgifterna exempelvis inte skall raderas.


Rätt att göra invändningar

Vad betyder det?
Om du anser att vi inte har rätt att behandla dina personuppgifter eller vill ha en omprövning av ett automatiserat beslut kan du invända mot vår behandling. I sådana fall kan vi endast fortsätta behandlingen om vi kan uppvisa övertygande och berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Vi kan emellertid alltid behandla dina personuppgifter om det krävs för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.


Rätt till dataportabilitet

Vad betyder det?
Du har rätt att få dina personuppgifter, som du lämnat till oss för behandling baserat på samtycke eller för att fullgöra ett avtal, skickade till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att begära överföring av denna information till annan personuppgiftsansvarig.


Återkallelse av samtycke

Vad betyder det?
Som huvudregel baserar vi inte vår behandling av dina personuppgifter på samtycke. Om du däremot har samtyckt till vissa aktiviteter i behandlingen har du givetvis också rätt att återkalla samtycket. Vi kommer då att upphöra med behandlingen och radera de personuppgifter som omfattas av samtycket.


Rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Vad betyder det?
Om du har synpunkter på hur Lowell behandlar dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Deras uppgift är att övervaka att reglerna för skydd av personuppgifter efterföljs. Du når Integritetskyddsmyndigheten på 08-657 61 00 eller imy@imy.se

Kontaktuppgifter

För mer information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Lowells Dataskyddsombud:

Postadress:
Lowell Sverige AB 
412 93 Göteborg

;