Användning av personuppgifter när du söker jobb hos oss

Användning av personuppgifter när du söker jobb hos oss

Lowell behandlar dina personuppgifter när du söker jobb hos oss. Här kan du läsa hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt de rättigheter du har.

Rättsliga grunder

Lowell behandlar bara personuppgifter om det finns en rättslig grund för behandlingen. Nedan anges den rättsliga grunden för varför Lowell får behandla dina personuppgifter i samband med din jobbansökan.

Berättigat intresse
Lowell har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att av att administrera och dokumentera rekryteringsprocessen.

Samtycke
Särskilda kategorier av personuppgifter behandlas endast när du själv lämnat sådana uppgifter till oss och du samtycker då till att personuppgifterna behandlas under rekryteringsprocessen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Avtal
Det är tillåtet att behandla personuppgifter om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås, till exempel ett anställningsavtal.

Kategorier av personuppgifter

Lowell samlar in personuppgifter direkt från dig genom att du lämnar information till Lowell, till exempel via webbformulär, e-post eller telefon. Vi kan också hämta in kompletterande personuppgifter från tredje part, om det behövs för att behandla din ansökan.

Nedan visas vilka kategorier av personuppgifter som normalt är behövs för att behandla din ansökan, varifrån vi hämtar dessa och hur vi använder informationen.

 

Kategori av personuppgifter

Grunduppgifter
Lowell kommer behandla personuppgifter såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter, foto, referenser samt information rörande tidigare arbetslivserfarenheter. Detta inkluderar information i CV, personligt brev, betyg och intyg. Även information som du lämnar i samband med telefonsamtal, e-post, intervju eller andra kontakter med oss kommer att behandlas av Lowell.

Källa
Uppgifterna lämnas av dig.

Hur vi använder informationen
För att kunna bedöma din ansökan och kommunicera med dig.


Andra relevanta uppgifter
Lowell kan också behandla andra uppgifter som är relevanta för bedömningen av din ansökan. Sådana uppgifter kan vara arbetsuppgifter om arbetstillstånd, uppgift om sidoverksamhet eller annan bisyssla, löneanspråk och uppsägningstid.

Källa
Uppgifterna lämnas av dig.

Hur vi använder informationen
För att kunna bedöma din ansökan.


Uppgifter om din lämplighet
Lowell kan också behandla uppgifter om du begått brott eller om du har några betalningsanmärkningar eller motsvarande.

Källa
Belastningsregistret (förutsatt att du lämnar ett utdrag till Lowell) och kreditupplysningsbolag.

Hur vi använder informationen
För att kunna bedöma din ansökan.

Särskilda kategorier av personuppgifter

Vissa särskilda kategorier av personuppgifter betraktas som extra känsliga. Sådana är exempelvis uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politisk åsikt, religion eller världsåskådning, fackligt medlemskap och behandling av uppgifter om hälsa eller sexliv.

Särskilda kategorier av personuppgifter behandlas under förutsättning att informationen är relevant för ärendets handläggning och att du samtyckt till behandlingen.

Mottagare av personuppgifter

De uppgifter om dig som vi behandlar lämnas inte ut till någon utanför Lowell-koncernen, förutom om vi behöver använda dina personuppgifter för att inhämta information från någon under handläggningen av din ansökan (till exempel av dig angivna referenser eller kreditupplysningsbolag).

Överlämnande av personuppgifter till ett annat land

Som huvudregel behandlas dina personuppgifter endast inom Sverige, men då Lowell är en internationell koncern kan personuppgifter även behandlas i andra länder av företag inom Lowell-koncernen. Vi överför inte dina personuppgifter utanför EES utan att först kontrollera skyddsnivån för dina personuppgifter. 

EU-kommissionen har gjort en bedömning av vilka länder utanför EES som anses ha tillräcklig skyddsnivå för att det ska vara tillåtet att överföra personuppgifter till ett sådant land.  I Europeiska unionens officiella tidning finns en förteckning över godkända länder.  Om det skulle bli aktuellt att lämna ut dina personuppgifter till ett land utanför EES som inte finns upptaget i förteckningen, kontrollerar vi att tillräckliga skyddsåtgärder finns för att dina personuppgifter ska vara skyddade.

Lagringsperiod

Vi behåller dina uppgifter under den tid som det tar för oss att behandla ansökan. Om du anställs så behåller vi uppgifterna även under anställningstiden. Om du inte anställs så raderar vi uppgifterna 12 månader efter att rekryteringsförfarandet avslutats.

Dina rättigheter

Som personuppgiftsansvarig är Lowell skyldig att beakta dina rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter. Nedan ges en förklaring till vad dessa är och vad de innebär.

 

Rätt till tillgång

Vad innebär den?
Om du är registrerad hos oss har du rätt att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter, exempelvis:

  • Varför vi behandlar dina personuppgifter
  • Vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar
  • Vilka vi lämnar ut dina personuppgifter till
  • Hur länge vi lagrar dina personuppgifter eller kriterierna vi använder för att bestämma denna period
  • Vilka rättigheter du har
  • Varifrån vi mottagit dina personuppgifter
  • Om behandlingen inkluderar automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Om dina personuppgifter har överlämnats till ett land utanför EES, och hur vi i så fall säkerställer skyddet av dina personuppgifter.

All information ovan är tillgänglig i denna text. Du kan också begära en kostnadsfri kopia av de personuppgifter vi behandlar som rör dig. För ytterligare kopior utgår en administrativ avgift. 


Rätten till rättelse

Vad innebär den?
Det är viktigt att vi har rätt information och vi uppmanar dig därför att meddela oss om några av dina personuppgifter är felaktiga, exempelvis för att du byter namn eller flyttar. Du har även rätt att komplettera med personuppgifter som eventuellt saknas och som är relevanta för handläggningen av din ansökan.


Rätten till radering

Vad innebär den?
Om vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära att vi raderar den felaktiga informationen.


Rätt till begränsning

Vad innebär den?
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de endast behandlas för vissa avgränsade syften. 
Om du exempelvis anser att de uppgifter Lowell har om dig är felaktiga och begär rättelse kan du också begära att behandlingen begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. Detsamma gäller om du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara dina rättsliga anspråk. Du kan då begära att behandlingen begränsas genom att uppgifterna exempelvis inte skall raderas.


Rätt att göra invändningar 

Vad innebär den?
Om du anser att vi inte har rätt att behandla dina personuppgifter eller vill ha en omprövning av ett automatiserat beslut kan du invända mot vår behandling. I sådana fall kan vi endast fortsätta behandlingen om vi kan uppvisa övertygande och berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.

Rätt till dataportabilitet

Vad innebär den?
Du har rätt att få dina personuppgifter, som du lämnat till oss för behandling baserat på samtycke eller för att fullgöra ett avtal, skickade till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att begära överföring av denna information till annan personuppgiftsansvarig.


Återkallelse av samtycke

Vad innebär den?
Som huvudregel baserar vi inte vår behandling av dina personuppgifter på samtycke. Om du däremot har samtyckt till vissa aktiviteter i behandlingen har du givetvis också rätt att återkalla samtycket. Vi kommer då att upphöra med behandlingen och radera de personuppgifter som omfattas av samtycket.


Rätt att framföra klagomål till Datainspektionen

Vad innebär den?
Om du har några klagomål avseende Lowells behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen. Vänligen se www.datainspektionen.se för mer information om hur du går till väga.

 

Kontaktuppgifter

För mer information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Lowells Dataskyddsombud direkt:


Lowell Sverige AB (556209-5363)
Fabriksgatan 11
412 93 Göteborg
031-733 32 30 
dpo.sverige@lowell.com