Personuppgifter

Personuppgifter

Hur vi behandlar dina personuppgifter om du har en skuld hos oss.

Lowell är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i inkassoverksamheten och behandlar personuppgifter om dig för det övergripande syftet att på ett effektivt sätt uppnå betalning, annan fullgörelse och för att kunna genomföra andra uppdrag som hör till vår verksamhet som exempelvis genomföra statistiska bearbetningar och analyser. Personuppgifter kan också behandlas för ändamålet att förvärva fordringar.

Dessutom behandlar vi, med hjälp av enkäter och statistik, personuppgifter för att förstå kundbeteenden samt för att utveckla våra tjänster och vår kundtjänst.

Lowell Sverige hanterar inkassoärenden, antingen för att vår uppdragsgivare (din avtalspart) överlämnat ärendet till oss för fortsatt hantering, eller för att vi förvärvat fordran från den du ursprungligen ingick avtalet med.

Rättsliga grunder

Lowell behandlar bara personuppgifter om det finns en rättslig grund för behandlingen. Nedan kan du läsa om varför Lowell, även utan ditt samtycke, får behandla uppgifter om dig:

Allmänt intresse

Behandling av personuppgifter är tillåten om den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Inkassoverksamhet har bedömts vara en sådan uppgift av allmänt intresse. Lowell får därför behandla dina personuppgifter för att på ett korrekt, säkert och effektivt sätt utföra inkassoverksamhet och de åtgärder som hänger ihop med det.

Berättigat intresse

Utöver att utföra en uppgift av allmänt intresse har vi ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att uppnå betalning eller annan fullgörelse med anledning av din skuld. Detta berättigade intresse följer med beaktande av principerna om att skulder skall betalas och att avtal skall hållas. Med stöd av ett berättigat intresse har vi även rätt att behandla dina personuppgifter för att effektivisera vår verksamhet, genomföra statistiska bearbetningar och utveckla vårt tjänsteutbud eftersom detta bidrar till det allmänna intresset av en sund och välfungerande kreditmarknad.   

Rättslig förpliktelse

Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Detta innebär att Lowell inte bara får, utan också är skyldiga, att behandla vissa uppgifter om dig som är knutna till ditt ärende. Ett exempel på en rättslig förpliktelse är den skyldighet Lowell har att spara vissa handlingar för att kunna tillhandahålla Integritetskyddsmyndigheten underlag vid tillsynsärenden.

Avtal

Det är tillåtet att behandla personuppgifter om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås. När en fordran överlåts till oss är vi din nya avtalspart. Det innebär att vi får behandla dina personuppgifter för inkassoverksamhet, exempelvis  upprätta amorteringsplaner och därefter se till att den följs.

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar alla uppgifter om dig som vi bedömer är nödvändiga för att handlägga ditt ärende på ett korrekt, effektivt och säkert sätt. Vilka personuppgifter som vi behöver bedöms  från fall till fall. Personuppgifter  hämtas huvudsakligen från tredje part som vår uppdragsgivare, kreditupplysningsföretag och allmänt tillgängliga källor som offentliga register. Du själv lämnar också personuppgifter till oss genom våra kontakter.

Nedan visas vilka kategorier av personuppgifter som normalt är nödvändiga för att kunna bedriva inkassoverksamhet, varifrån vi hämtar dessa och hur vi använder informationen.

 
Kategori av personuppgifter

1) Kontaktuppgifter
Personuppgifter som namn och personnummer, olika slags kund- och abonnentnummer, analoga och digitala kontaktuppgifter inklusive uppgifter om och adresser till arbetsplatser. Motsvarande gäller för uppgifter om exempelvis bolags ställföreträdare med flera, till exempel firmatecknare, styrelseledamöter, vd, bolagsmän, revisor, förmyndare och ombud.

Källa
Tredje part och från dig.

Hur vi använder informationen
För att kunna kommunicera kring ditt ärende och för att säkerställa din identitet

2) Uppgifter om skulden och betalningar
Personuppgifter som hänger ihop med skulden och de förhållanden på vilka skulden grundas, säkerheter och betalningar, såväl debiteringar som krediteringar med nödvändiga specifikationer.

Källa
Tredje part och från dig.

Hur vi använder informationen

 • För bedömning av förmåga att fullgöra ekonomiska åtaganden och ekonomisk tillförlitlighet.
 • För administration av de avtalsförhållanden som skulden grundas på inklusive betalningar och andra fullgöranden.
 • För administration av krav, påminnelser, uppgörelser, betalningar och verkställighet av olika slag.
 • För ekonomiadministration och redovisning.
 • För verksamhetsplanering, -utbildning, -utveckling, -optimering och -uppföljning, riskhantering.
 • För statistiska bearbetningar och sammanställningar.

3) Uppgifter om ekonomiska förhållanden med mera.
Uppgifter om ekonomiska förhållanden och andra förhållanden som är av betydelse för vår bedömning av betalningsförmåga och annan fullgörelseförmåga samt för ianspråktagande av säkerheter och dylikt.Uppgifter om t.ex. civilstånd och familjeförhållanden kan vara nödvändiga.

Källa
Tredje part och från dig.

Hur vi använder informationen

 • För bedömning av förmåga att fullgöra ekonomiska åtaganden och ekonomisk vederhäftighet det vill säga pålitlighet i övrigt.
 • För administration av de avtalsförhållanden som fordringsanspråk grundas på inklusive betalningar och andra fullgöranden.
 • För administration av krav, påminnelser, uppgörelser, betalningar och verkställighet av olika slag.
 • För ekonomiadministration och redovisning.
 • För verksamhetsplanering, -utbildning, -utveckling, -optimering och -uppföljning, riskhantering.
 • För statistiska bearbetningar och sammanställning

Alla ovanstående uppgifter kan vara nödvändiga för att vi ska kunna fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk.

Särskilda kategorier av personuppgifter

Vissa särskilda kategorier av personuppgifter betraktas som extra känsliga. Sådana är exempelvis uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politisk åsikt, religion eller världsåskådning, fackligt medlemskap och behandling av uppgifter om hälsa eller sexliv.

Särskilda kategorier av personuppgifter behandlas under förutsättning att uppgifterna är nödvändiga för ärendets handläggning för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Mottagare av personuppgifter

De uppgifter om dig som vi behandlar kan eventuellt lämnas ut till vår uppdragsgivare (din avtalspart), kreditupplysningsinstitut, juridiska ombud, delgivningsbyråer och myndigheter som led i att uppnå betalning eller annan fullgörelse. . Vidare kan ett urval av dina personuppgifter lämnas ut till investerare och deras rådgivare t.ex. för revisioner och förhandlingar eller till andra så kallade tredje parter och deras rådgivare t.ex. i syfte att förhandla och slutföra en fusion, överlåtelse eller försäljning.

Uppgifterna kan också delas mellan olika bolag inom Lowell och med olika typer av leverantörer som underlättar eller tillhandahåller delar av våra tjänster, exempelvis företag som tillhandahåller olika utskrifts- och meddelandetjänster. I de fall dina personuppgifter lämnas ut till leverantörer görs detta med stöd av personuppgiftsbiträdesavtal eller om Lowell har rättslig skyldighet.

Överlämnande av personuppgifter till ett annat land

I huvudregel behandlar vi dina personuppgifter inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I vissa fall, till exempel i samband med internationell inkassering, kan dina personuppgifter överföras till våra samarbetspartners i tredjeland om du är bosatt i sådant land. Vissa tredjepartsleverantörer som vi använder, som kan ges tillgång till personuppgifter i samband med tillhandahållandet av deras tjänster eller revisioner, kan vara belägna utanför EES, såsom Storbritannien eller USA. Sådana dataöverföringar kan endast ske om EU-kommissionen har beslutat att landet i fråga har en adekvat nivå av dataskydd, lämpliga skyddsåtgärder för behandling av personuppgifter, såsom standardavtalsklausuler (EU-modellklausuler) eller Bindande företagsregler (BCR) är på plats, eller det är fråga om undantag i speciella situationer som att fullgöra ett avtal eller att fastställa ett rättsligt krav.

Lagringsperiod

Vi behåller dina uppgifter så länge som det krävs för att utföra den uppgift som vi åtagit oss och för vilken vi fick dina uppgifter. Detta innebär att vi kommer radera dina uppgifter från våra system när ditt ärende har avslutats och vi fullgjort våra rättsliga förpliktelser enligt lag. För att tillgodose krav från Datainspektionen och Skatteverket kommer dina personuppgifter att raderas 18 månader från det att ärendet avslutats. Ett begränsat urval av personuppgifter kan komma att sparas upp till 36 månader för statistiska ändamål.

Automatiserade beslut

Information om dig kommer att ligga till grund för automatiserat beslutsfattande genom en process som kallas scoring. Processen innebär att vi mot bakgrund av uppgifter (exempelvis tidigare betalhistorik, skuldbild och inkomst) får fram en automatisk indikation på hur vi fortsättningsvis ska hantera ditt ärende genom att ange sannolikheten att du kommer att betala skulden eller om vi ska överlämna ditt ärende till Kronofogden. Scoringen påverkar inte dina rättigheter och skyldigheter enligt det avtal som ligger till grund för skulden. Du saknar därför möjlighet att invända mot behandlingen. 

Dina rättigheter

Som personuppgiftsansvarig är Lowell skyldig att beakta dina rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter. Nedan ges en förklaring till vad dessa är och vad de innebär.


Rätt till tillgång

Vad innebär den?

Du har rätt att få information om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall få tillgång till personuppgifterna och information enligt nedan:

 • Varför vi behandlar dina personuppgifter
 • Vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar
 • Vilka vi lämnar ut dina personuppgifter till
 • Hur länge vi lagrar dina personuppgifter eller kriterierna vi använder för att bestämma denna period
 • Vilka rättigheter du har
 • Varifrån vi mottagit dina personuppgifter
 • Om behandlingen inkluderar automatiserat beslutsfattande eller profilering.
 • Om dina personuppgifter har överlämnats till ett land utanför EES, och hur vi i så fall säkerställer skyddet av dina personuppgifter.

För att få information enligt ovan använd denna länk.


Rätten till rättelse

Vad innebär den?
Det är viktigt att vi har rätt information och vi uppmanar dig därför att meddela oss om några av dina personuppgifter är felaktiga, exempelvis för att du byter namn eller flyttar. Du har även rätt att komplettera med personuppgifter som eventuellt saknas och som är relevanta för handläggningen av ditt ärende.


Rätten till radering

Vad innebär den?
Om vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära att vi raderar den felaktiga informationen.


Rätt till begränsning

Vad innebär den?
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de endast behandlas för vissa avgränsade syften.
Om du exempelvis anser att de uppgifter Lowell har om dig är felaktiga och begär rättelse kan du också begära att behandlingen begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. Detsamma gäller om du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara dina rättsliga anspråk. Du kan då begära att behandlingen begränsas genom att uppgifterna exempelvis inte skall raderas.


Rätt att göra invändningar 

Vad innebär den?
Om du anser att vi inte har rätt att behandla dina personuppgifter eller, om aktuellt, vill ha en omprövning av ett automatiserat beslut kan du invända mot vår behandling.

Rätt till dataportabilitet

Vad innebär den?
Du har rätt att få dina personuppgifter, som du lämnat till oss för behandling baserat på samtycke eller för att fullgöra ett avtal, skickade till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att begära överföring av denna information till annan personuppgiftsansvarig.


Återkallelse av samtycke

Vad innebär den?
Som huvudregel behandlar vi inte dina personuppgifter med stöd av  samtycke. Om du däremot har samtyckt till rbehandlingen har du givetvis också rätt att återkalla samtycket. Vi kommer då att upphöra med behandlingen och radera de personuppgifter som omfattas av samtycket.


Rätt att framföra klagomål till Integritetskyddsmyndigheten

Vad innebär den?
Om du har synpunkter på hur Lowell behandlar dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetskyddsmyndigheten. Deras uppgift är att övervaka att reglerna för skydd av personuppgifter efterföljs. Du når Integritetskyddsmyndigheten på 08-657 61 00 eller www.imy.se .

Kontaktuppgifter

För mer information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Lowells Dataskyddsombud:

Postadress:
Lowell Sverige AB 
412 93 Göteborg

;