Affärsjurister med fokus på tvistelösning

Lowell Law Office har lång erfarenheter och bred kompetens av att säkerställa tvistiga fordringar och driva processer i domstol. Rättsprocesser tillhör vår vardag och våra jurister biträder mängder av företag varje år. Vi arbetar även i förebyggande syfte så ni ska undvika onödiga domstolstvister.

Vi samarbetar med många små-, medelstora och stora företag i Sverige. Våra jurister får god inblick i kundernas avtalsstrukturer och affärsövervägande, vilket gör att vi kan förutse vad de önskar i de enskilda fallen samt kunna vidta effektiva åtgärder i och utom domstol.

De erfarenheter vi erhåller genom domstolsavgöranden delar vi med oss av till de kunder vi företräder. Vi föreslår också förbättringar av dokumentation och rutiner för att förebygga att liknade situationer uppstår igen.  

Vi hjälper också till med skräddarsydda utbildningspaket för att förbättra företagens kunskap och rättsområden. 

 

Vår jurister har lång erfarenhet av processer i domstol
Lindorff Law Office

Tjänster utifrån dina behov

Tvistelösning vid domstol

Om ni drabbas av tvister som kan bli föremål för domstolsprocesser har våra jurister stor erfarenhet och kan hjälpa er vidare. Det kan bland annat handla om stämning, hänskjutande, svaromål, återvinning, kvarstad, konkursansökan, överklagan verkställighet eller exekvatur.

Affärsjuridisk rådgivning

Drabbas din verksamhet återkommande av likartade tvister med kreditförluster som följd kan våra jurister vara en hjälpande hand att komma till rätta med problemet. Det kan bland annat handla om att analysera och förbättra rutiner och dokumentation som ni nyttjar när ni köper och säljer varor och tjänster.  

Vår rådgivning omfattar även utredning av specifika rättsfrågor och vid eventuella frågor runt affärsmässiga beslut.Vi ger även råd och biträde till er vid förhandling utom domstol och vid  förlikning.

Utbildning

Våra jurister skräddarsyr och tillhandahåller utbildningspaket som rätar ut frågetecken kring lagstiftning och domstolspraxis som kan påverka företags beslut anpassade till er verksamhet och vardag.

Vi utbildar även olika personalgrupper i juridik som ligger nära deras dagliga verksamhet inom områden såsom krediträtt, fordringsrätt, insolvens, säkerhet, sakrätt, köprätt, processrätt och GDPR.