Vår beredskap för hantering av coronaviruset.

Vår kundservice håller öppet som vanligt. Läs mer om våra åtgärder för att säkerställa säkerhet, smidig drift och god kundservice.

X

Hur skapar vi en långsiktigt hållbar kreditmarknad?

Norden, och Sverige, står ut i en internationell kontext i fråga om mognad på kreditmarknaden. Men vad finns det för utmaningar i Sverige och hur skapar vi en långsiktig och hållbar kreditmarknad för alla parter? Erika Rönnquist Hoh vd, och Christian Severinsson, ansvarig för informationstjänster, båda på Lowell Sverige har svaren.

Så Erika, vilka är de främsta trenderna på den svenska kreditmarknaden just nu?

-För det första så ser vi att många nya utlåningsaktörer gjort entré på den svenska marknaden, och parallellt med den utvecklingen ökar online-handeln kraftigt, vilket har bidragit till efterfrågan på fler sätt att betala för sina e-varor. Dessa faktorer har lett till att tillgängligheten på krediter idag är högre än någonsin. På många sätt är detta positivt, då en modern samhällsekonomi bygger på möjligheten att ställa ut och ta krediter både för företag och konsumenter.  Men krediter kräver ett stort mått av ansvar, både för den som ger som för den som tar.

-Samtidigt befinner vi oss på toppen av en högkonjunktur och är medvetna om att det snart kan vända nedåt. Historiskt har detta inneburit högre arbetslöshet och höjda räntor, vilket slår hårt mot hushåll med små marginaler. Vi har till exempel sett i Lowells undersökning Betalningsindikatorn, som genomförs tillsammans med Demoskop, att så många som var femte hushåll (21 %) i åldersgruppen 55–64 år skulle ha mycket svårt, eller till och med helt omöjligt att klara av att betala en oförutsedd utgift på 30 000 kronor. Vi vet också att många konsumerar för mer än de har råd med, och finansierar köpen med krediter eller lån. Krediter är nödvändigt och bra – men den som åtar sig en kredit måste förstå vad konsekvenserna av att inte kunna betala kan bli. Mitt råd till den med små marginaler är att se över sina utgifter, och få igång ett buffertsparande för öka tryggheten i privatekonomin på sikt.

Tack vare vår tillgång till stor mängd data kan vi hjälpa utlåningsaktörer i alla steg i processen, men framförallt i ett tidigt skede, vilket också leder till minskad risk för privatpersoner på sikt.

Hur ser ni på Lowells roll i att skapa och behålla en hållbar kreditmarknad för att både undvika en skuldfälla för privatpersoner men också minska risken för företag?

Christian: -Vi har en mycket viktig roll att spela, inte minst för våra klienter – vilka ofta är aktörerna inom bank och finans. Genom vår storlek har vi gott om användardata, vilket hjälper oss att tydligt bedöma hur betalningsförmågan ser ut bland konsumenter.  Det är naturligtvis också viktigt att poängtera att sekretessen är något vi håller över allt annat, och att all data behandlas med största varsamhet.  Vi är en stor aktör på marknaden och det innebär att vi också har ett stort ansvar. Tack vare vår tillgång till denna stora mängd data så kan vi hjälpa utlåningsaktörer i alla steg i processen men framförallt i ett tidigt skede, vilket också leder till minskad risk för privatpersoner på sikt.

Erika: - Dessutom hjälper vi till med att erbjuda hjälp och stöd för den som är i en utsatt situation, information, individuella avbetalningsplaner och rådgivning är basen i vårt arbete. Vi arbetar för att långsiktigt bygga upp en medvetenhet i samhället kring frågor om skulder och konsumtion, den skam och skuld som många känner är direkt skadlig för möjligheterna att komma på grön kvist. Vi jobbar med undersökningar om konsumtionsbeteenden, betalningsförmåga och inställning till privatekonomi, i syfte att sprida information och att öka medvetenheten hos alla aktörer på marknaden.

Christian: - Ja, och så ser vi förstås till hela kedjan och är noga med att utifrån vår kunskap tidigt ge varningar och dra i bromsen om vi ser att någonting inte fungerar som det ska i kreditkedjan. Vi delar gärna med oss av vår långa erfarenhet om hur kreditprocesser kan förbättras, inte minst genom våra affärskritiska analysverktyg.

Erika: - Samtidigt är det värt att understryka att Sverige specifikt, och Norden generellt är bäst i klassen vad gäller att hålla nere  andelen non-performing loans i Europa, så generellt sett är det väldigt lite kreditförluster i regionen.

Som Europas näst största aktör på kreditmarknaden har vi på Lowell en viktig roll för en trygg, välfungerande och förutsägbar kreditmarknad.

Kan ni se några risker med hur företags agerande i högkonjunktur kan drabba dem negativt i lågkonjunktur?

Erika: - Ja, visst är det så. Det finns risk att i nästa lågkonjunktur accelererar detta på ett sätt som vi inte har sett tidigare, i och med att konsumtionsmönstren ser annorlunda ut idag. Där har alla aktörer ett gemensamt ansvar att ta. Som Europas näst största aktör på kreditmarknaden har vi på Lowell en viktig roll för att skapa en trygg, välfungerande och förutsägbar kreditmarknad, såväl för företag som för privatpersoner.  

Christian: -Jag håller helt med. Det blir också oerhört viktigt för aktörer på kreditmarknaden att verkligen veta den underliggande risken i sin portfölj och hur en lågkonjunktur och allmänt svagare makro har för effekt på den. Där hjälper vi på Lowell idag kunder genom vårt Portfolio Risk Analysis-verktyg som ämnar ge just denna indikation.

Christian Severinsson, ansvarig för Informationstjänster på Lowell Sverige tillsammans med Erika Rönnquist Hoh, vd Lowell Sverige
Det blir också oerhört viktigt för aktörer på kreditmarknaden att förstå den underliggande risken i sin portfölj och vilka effekter en lågkonjunktur och allmänt svagare makro har på den.