Vår beredskap för hantering av coronaviruset.

Vår kundservice håller öppet som vanligt. Läs mer om våra åtgärder för att säkerställa säkerhet, smidig drift och god kundservice.

X
Dags att uppmärksamma äldre

Dags att uppmärksamma äldre

Gruppen 65 plus blir allt intressantare som konsumenter och låntagare. Men deras ekonomiska behov och förutsättningar är speciella. Kreditgivare bör därför ägna dem särskild uppmärksamhet.

Varje kvartal sammanställer Lindorff statistik över hur antalet betalningsanmärkningar utvecklas i Sverige, länsvis och i olika åldersgrupper.

Lindorffs statistik tyder på att sänkt nettoinkomst och en kraftigt ökat tillgänglighet på krediter leder till att många nyblivna pensionärer får ekonomiska problem. Men ändå får inte de utmaningar som äldre möter på kreditmarknaden särskilt stor uppmärksamhet media och i branschen.

Antalet nya betalningsanmärkningar ökar i åldersgruppen 61 år och uppåt, störst ökning har skett i åldersgruppen 61-65 år med sju procent de senaste två kvartalen. Även beloppen bakom varje anmärkning ökar. En jämförelse mellan totalbeloppen för nya anmärkningar under första kvartalet 2017 och 2016 visar att det är 35 procent högre i år. 

"Den genomsnittliga skuldkvoten för hushåll med medianålder 68 år, växte från 145 procent 2010 till 168 procent 2016."

Det anmärkningsvärda är alltså inte hur många pensionärer som har betalningsanmärkningar - utan ökningstakten. När, som i detta fall, mönstret för en åldersgrupp avviker kraftigt från genomsnittet i befolkningen är det en tydlig signal på att allt inte står rätt till. Orsakerna är flera:

Gruppen 65 plus blir allt intressantare som konsumenter

Att antalet pensionärer med betalningsanmärkning ökar är till en del en effekt av att gruppen som helhet växer. Idag är knappt 19,8 procent av befolkningen, eller 2 miljoner invånare, 65 år eller äldre. Vid millennieskiftet var andelen 17,2 procent. I takt med att gruppen växer som andel av den totala befolkningen, växer också dess kommersiella intresse. Fler företag utvecklar erbjudanden, produkter och tjänster som riktas mot pensionärer. Det leder till en ökad förväntan på gruppen att konsumera.

Långvarig ekonomisk eftersläpning

Pensionärer som grupp har tappat stort mot löntagare under det gångna decenniet. Pensionärernas nettoinkomster steg mellan 2007 och 2016 med 20 procent, medan löntagarnas nettoinkomster steg 46 procent. Rensat för inflation blir motsvarande siffra 8 respektive 30 procent. Det har gjort att skillnaden i ekonomiskt hänseende mellan att vara löntagare och pensionär ökat kraftigt, vilket leder till större anpassnings-svårigheter vid pensionering.

Högre skuldsättning

De senaste årens låga räntor och kraftiga kreditexpansion i ekonomin som helhet, medför att personer som närmar sig pensionsålder har högre skulder nu än för några år sedan. Enligt Riksbankens statistik växte den genomsnittliga skuldkvoten (skuld/årlig nettoinkomst) för hushåll där äldre (medianålder 68 år) från 145 procent 2010 till 168 procent 2016.

 

7% Är ökningen av antalet nya betalnings-anmärkningar i åldersgruppen 61-65 år under de senaste två kvartalen

Ökad tillgänglighet av krediter

Teknikutvecklingen gör att det blir allt enklare och går allt fortare att ta lån utan säkerhet. Banker och andra kreditinstitut automatiserar ansöknings- och kreditprövningsprocesser så att potentiella låntagare kan ansöka och beviljas lån med några knapptryckningar på mobilen, och få kontanta medel snabbt. Den kraftigt ökande e-handeln bidrar också. Vid köp av varor och tjänster online följer ofta olika typer av del- och avbetalningsupplägg.

Dock finns förhoppningar om att problemen kan vara övergående. För några år sedan växte antalet unga med betalningsanmärkning kraftigt, i hög grad som en konsekvens av de så kallade snabblånen. Sedan dess har utvecklingen stabiliserats. Under det gångna kvartalet sjönk faktiskt antalet unga med betalningsanmärkningar. Huvudorsaken är troligen att färre unga låter sig lockas av SMS-lån med extremt höga räntor i takt med att bättre alternativ växer fram och kunskapen ökar.

Ny reglering är på väg. I höstas presenterade regeringen ett antal förslag för att stärka konsumentskyddet på marknaden för snabblån och så kallade högkostnadskrediter. En riksdagsproposition förbereds nu. 

Läs hela analysen som pdf. 

/media/58287/istock_000017512159_xxxlarge-copy.jpg

Pensionärer som grupp har
tappat stort mot löntagare
under det gångna decenniet.
Pensionärernas nettoinkomster
steg mellan 2007
och 2016 med 20 procent.
Vilket kan jämföras med 46
procent för löntagare.